Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1. Evenement; Sint Maarten Wandeltocht Utrecht.
2. Deelnemer; de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de wandeling.
3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de wandeling.
4. Organisator; Central Events B.V.

Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig voldaan is.
2. Deelname aan de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
3. Het is voor de deelnemer toegestaan zijn of haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de organisator opgestelde formulier te verkrijgen via info@centralevents.nl. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk één week voorafgaand aan de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht.
4. Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. Ook bij onvoldoende deelname behoudt de organisatie zich het recht voor de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
6. Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, een pandemie of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis niet plaats kunnen vinden, dan is er geen restitutie van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement. Mocht het evenement niet door kunnen gaan a.g.v. het coronavirus, dan zal het evenement verplaatst worden en behoudt de deelnemers zijn/haar ticket voor de nieuwe datum.
7. De deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht opvolgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van instructies houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht te allen tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
8. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht.
4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4. Portretrecht
1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van voorafgaand, tijdens of rond de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Deze foto’s mogen ook ingezet worden voor marketingdoeleinden ter promotie van Central Events of Sint Maarten Wandeltocht Utrecht.

Artikel 5. Persoonsgegevens
1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een mailbestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan om schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dit zal stopzetten.
2. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn/haar naam in bijvoorbeeld dagbladen en via internet.

Artikel 6. Beeldmateriaal
1. De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens de Sint Maarten Wandeltocht Utrecht, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

 1. Wanneer bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. U kunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.
 2. Voor welk bedrag bent u verzekerd?
  Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.
 3. In welke gevallen bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
  – U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
  – Een familielid in de derde graad overlijdt.
  – U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw inschrijving.
  – U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  – Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
  – U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
  – U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport. Dit dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.
 4.  Wat krijgt u vergoed?
  Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal het inschrijfgeld inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen